§ 1 Navn
Supporterklubbens navn er Kanari-Fansen Lillestrøm. KFL er stiftet 3. desember 1992.

§ 2 Formål
KFLs formål er å støtte Lillestrøm Sportsklubb og jobbe aktivt for medlemmenes interesser. KFL er en åpen og inkluderende supporterklubb som er ideell, uavhengig og partipolitisk nøytral. KFL tar avstand fra fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet, livssyn, kjønn eller legning. Fotballrelatert vold er ikke forenlig med medlemskap i KFL.

§ 3 Medlemmer
Kun fysiske personer kan stå som medlemmer av KFL. Innmelding skjer gjennom betaling av kontingent. I perioden mellom årsmøtene skjer utmelding skriftlig. Medlemmer blir strøket etter én purring av årskontingent. Ved å melde seg inn forplikter medlemmet seg til å følge supporterklubbens vedtekter og retningslinjer. Blir KFL holdt økonomisk ansvarlig for enkeltmedlemmers handlinger kan styret videresende kravet. Medlemskap i konkurrerende grupper godtas ikke. Styret godkjenner medlemmer, eventuelle avslag begrunnes skriftlig. Avslag kan påklages til årsmøtet.

§ 4 Medlemmenes rettigheter og plikter
Medlemmer har rett til informasjon om den løpende driften av KFL. Informasjonen gis på egen nettside. Medlemmer skal gå foran ikke-medlemmer i alle sammenhenger. Medlemmene skal følge KFLs vedtekter, og beslutninger i KFLs besluttende organ. Overstiger antallet medlemmer i KFL antallet billetter tilgjengelig til cupfinaler og andre attraktive kamper/arrangement, vil tidspunkt for betalt medlemskap i aktuelt år være bestemmende for tildeling av billetter.

§ 5 Kontingent og medlemskap
KFL har medlemskap for barn, voksne og familier. Alle disse formene for medlemskap gir fulle medlemsrettigheter. Det betales voksenkontingent fra og med året en fyller 16 år. Familiemedlemskap kan gis personer bosatt på samme adresse.

Styret fastsetter kontingenten. Ved økning på mer enn 50 kroner må fastsettelse av kontingenten fremmes for årsmøtet.

Kontingentperioden følger kalenderåret.

§ 6 Æresmedlemskap
Æresmedlemskap kan tildeles personer som gjennom lengre tid har vist stort engasjement for, og bidratt med mye for, Lillestrøm Sportsklubb og KFL. Spillere kan først tildeles æresmedlemskap etter endt aktiv karriere. Æresmedlemskap kan innvilges av kvalifisert flertall (2/3) i Kanari-Fansens styre. Årsmøtet kan frata æresmedlemmer statusen med kvalifisert flertall (2/3). Enkeltmedlemmer kan og fremme forslag for styret.

§ 7 Utestengelse/eksklusjon
Styret kan utestenge/ekskludere medlemmer ved brudd på KFLs vedtekter og retningslinjer, og etter å ha brakt klubben og/eller supporterklubben i vanry.

Forslag om utestengelse/eksklusjon kan fremmes av medlemmer og styret. Styret er forpliktet til å behandle alle forslag om utestengelse/eksklusjon som fremmes for styret. Vedtak om utestengelse/eksklusjon fattes av styret med kvalifisert flertall (2/3) etter skriftlig innstilling med mulighet for skriftlig tilsvar og talerett under behandlingen i styret. Avgjørelsen kan ankes til årsmøtet som fatter endelig vedtak, men styrets vedtak gjelder fram til årsmøtet.

§ 8 Besluttende organ
Kanari-Fansens øverste organ er årsmøtet. I perioden mellom årsmøtene er styret det øverste organ.

§ 9 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes innen 15. februar. Innkallingen må skje minst 5 – fem – uker før årsmøtet. Frist for innsendelse av forslag er 3 – tre – uker før årsmøtet og datofristen skal framgå av innkallingen. Årsmøtepapirer skal være tilgjengelig på egen nettside minst 1 – én – uke før årsmøtet og inneholde årsberetning, regnskap, kontroll- og revisjonskomiteens beretning, forslag med styrets innstilling, handlingsplan, budsjett, og valgkomiteens innstilling.

Kun saker fremmet på godkjent måte kan behandles av årsmøtet. Alle medlemmer med gyldig medlemskap både i sesongen som er avsluttet og i kalenderåret årsmøtet arrangeres har stemmerett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

§ 10 Årsmøtets gang
Godkjenning av frammøtte, innkallelse og saksliste.
Konstituering (valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to årsmøtedeltagere til å undertegne protokollen)
Årsberetning
Regnskap
Kontroll- og revisjonskomiteens beretning
Innkomne forslag
Handlingsplan
Budsjett
Valg

Kun medlemmer er valgbare til verv i KFL. Valgperioden er 1 – ett år. Valgkomiteen innstiller til alle verv unntatt valgkomité som styret innstiller.
Styret:
Leder
Kasserer
Fem – syv styremedlemmer

To-tre medlemmer til valgkomité
To-tre medlemmer til kontroll- og revisjonskomité

§ 11 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret vedtar dette, eller når 100 medlemmer ber om dette skriftlig. Dette årsmøtet innkalles med tre ukers varsel på egne nettsider. Ekstraordinært årsmøte behandler kun saken(e) som står på sakslisten.

§ 12 Styret
Styret drifter KFL mellom årsmøtene i tråd med vedtekter og årsmøtets vedtak. Leder har styrets bindende underskrift. I dennes fravær eller permisjon delegeres fullmakten til kasserer.

Styremøter avholdes ved behov. Styret forplikter seg til å behandle alle saker som fremmes for styret av medlemmene. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten at styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. I dennes fravær eller permisjon delegeres dobbeltstemmen til kasserer. Det føres referat fra alle styremøter. I referatet skal alle saker ha eget saksnummer og overskrift.Når disse er godkjente oversendes de Kontroll- og revisjonskomiteen.

Styret kan opprette arbeidsgrupper etter behov for å drifte supporterklubben på en hensiktsmessig måte. Arbeidsgruppene kan ikke påta seg økonomiske forpliktelser uten styrets skriftlige godkjennelse.

Styremedlemmer kan avsettes av øvrig styre med kvalifisert flertall (2/3). Om styremedlemmer avsettes eller avgår i perioden vurderer styret behov for supplement gjennom valg på ekstraordinært årsmøte.

Styret avholder årsmøte.

§ 13 Kontroll- og revisjonskomiteen
Kontroll- og revisjonskomiteen har som oppgave å påse at driften i KFL er i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak. Komiteen velges av årsmøtet for ett år av gangen. Komiteen legger sin beretning fram for årsmøtet.

§ 14 Vedtekter
Gjeldende vedtekter publiseres på egen nettside. KFLs vedtekter kan bare vedtas, endres eller oppheves med kvalifisert flertall (2/3) på årsmøtet.

§ 15 Oppløsning
Oppløsning av KFL kan bare skje ved kvalifisert flertall (2/3) på to påfølgende årsmøter med minst tre måneders mellomrom. KFLs aktiva tilfaller da breddeavdelingen i Lillestrøm Sportsklubb

Vedtatt på årsmøtet 01.02.10, sist endret på årsmøtet 23.01.2013.